Yhteystiedot

Raija Ikkelä

Raija Ikkelä
050 322 6546
raija.ikkela(at)gmail.com

Vastaanotot

  • HELSINKI:
    Eerikinkatu 20

  • ESPOO:
    Leilankuja 2 D

  • TAMPERE:
    Pispalan valtatie 2

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10§. Laatimispäivä 24.5.2018.

REKISTERINPITÄJÄ
Raija Ikkelä
Puhelin: 050 322 6546
Sähköposti: raija.ikkela@gmail.com

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Raija Ikkelä
Puhelin: 050 322 6546
Sähköposti: raija.ikkela@gmail.com

REKISTERIN NIMI
Akupunktiohuone Raija Ikkelä asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja seuranta.
Asiakkaiden informoiminen Akupunktiohuone Raija Ikkelän tapahtumista, sekä muuttuneista tai uudistetuista palveluista.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisteri muodostuu potilaiden antamista perustiedoista (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, ammatti, alaikäisen lapsen huoltaja) sekä mahdollisista lähetteistä ja lausunnoista. Asiakkaan antamat esitiedot terveydentilastaan, sairaushistoriastaan, sekä tiedot annetuista hoidoista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan antamat tiedot esitietolomakkeella ja haastatteluissa hoidon yhteydessä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Asiakastiedot ovat salassapidettäviä. Asiakastietoja voidaan luovuttaa ainoastaan asiakkaan suostumuksella tai jos laki niin erikseen tietyissä tilanteissa edellyttää. Mikäli asiakas itse ei kykene arvioimaan suostumuksensa antamista, sen voi antaa hänen laillinen edustajansa tai holhooja.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Asiakastietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä käyttää vain Raija Ikkelä. Tiedot kerätään manuaalisena aineistona, joita säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26§:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkistusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (Raija Ikkelä).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä kertomasta tietojaan.